Velká cesta

Fa-lun-kung se řadí mezi takzvaný čchi-kung, zahrnuje pět meditativních cvičení (čtyři se vykonávají ve stoje, jedno v lotosovém sedu). Zakladatel Fa-lun-kungu ve svých přednáškách zdůrazňuje důležitost zlepšování charakteru člověka a jeho přizpůsobení se principům Čen (pravda, pravdivost, pravdomluvnost, upřímnost), Šan (soucit, dobrota, laskavost), Žen (snášenlivost, tolerance, vytrvalost, odvaha) shrnutých v knihách Falun Gong a Zhuan Falun.

Fa-lun-kung má být podle zakladatele metody způsobem nebo návodem, jak zušlechťovat tělo a mysl, dosáhnout dlouhého života a vysoce morálního charakteru pomocí provádění cvičení a dodržování zásad pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.

1. Fo Zhan Qian Shou Fa


Cvičení Buddha Ukazuje Tisíc Rukou (Fo Zhan Qian Shou Fa)

Princip : Jádrem cvičení Buddha Ukazuje Tisíc Rukou je protáhnutí (se) aby se otevřely všechny energetické kanály. Začátečníci mohou během krátké doby po praktikování tohoto cvičení získat energii, a zkušení žáci se rychle zlepší. Toto cvičení vyžaduje, aby všechny energetické kanály byly otevřené na začátku, což umožní žákům okamžitě praktikovat na velmi vysoké úrovni. Pohyby tohoto cvičení jsou úplně jednoduché, protože Velké Tao je, zpravidla, jednoduché a lehce naučitelné. I když jsou pohyby jednoduché, ve větším měřítku ovládají hodně věcí vyvinutých celým kultivačním systémem. Když praktikujete toto cvičení budete mít pocit, že vaše tělo je teplé a zažijete jedinečný pocit velmi silného energetického pole. To je způsobené roztahováním a otvíráním všech energetických kanálů v těle. Cílem je prorazit místy, kde je energie zablokovaná, umožnit energii obíhat volně a plynule, mobilizovat energii uvnitř těla a pod kůží, bujně ji nechat obíhat, a pohltit velké množství energie z vesmíru. To praktikujícímu současně umožní rychle vstoupit do stavu, v kterém bude mít qigongové energetické pole. Toto cvičení se praktikuje jako základní cvičení Falun Gongu, a obvykle se cvičí první. Je to jedna z metod zesílení kultivace.

Verše (Kou Jue)
Shen Shen He Yi Dong Jing Sui Ji
(šén šén hu jí) (dong džing svej dží)
Ding Tian Du Zun Qian Shou Fo Li
(ding tien dú žun) (čien šou fu lí)

Příprava: Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Stůjte přirozeně, s chodidly na šířku ramen. Mírně pokrčte kolena. Udržujte kolena a boky uvolněné. Jemně zasuňte bradu. Špička jazyka se dotýká horního patra. Nechejte malou mezeru mezi zuby. Spojte rty a zlehka zavřete oči. Udržujte klidný výraz tváře. Během cvičení budete mít pocit, že jste velmi velký a vysoký.
(obr. 1-1) - Spojte Ruce (Liang Shou Jieyin)
Zdvihněte obě ruce dlaněmi vzhůru. Konečky prstů se jemně dotýkají jeden druhého. Spojte ostatní čtyři prsty a překryjte s nimi ty druhé. U mužů je nahoře levá ruka; u žen je nahoře pravá ruka. Ruce jsou ve tvaru oválu a drží se v oblasti spodní části břicha. Udržujte obě vrchní paže mírně vpředu s visícími lokty, takže podpaždí jsou otevřená (obr. 1-1).
     
(obr. 1-2) - Maitreya Protahuje Svá Záda (Mi Le Shen Yao)
Začněte se spojenýma rukama (jieyin). Zatím, co se spojené ruce zdvíhají, postupně narovnejte obě nohy. Když ruce dosáhnou tváře, oddělte je a postupně otáčejte obě dlaně vzhůru. Když už jsou ruce nad temenem hlavy, dlaně míří nahoru a prsty obou rukou jedny k druhým ve vzdálenosti 20-25 cm (obr. 1-2). Současně tlačte hlavu vzhůru a chodidla dolů do země. Silně zatlačte oběma dlaněmi vzhůru a protáhněte tělo asi po 2-3 vteřiny. Potom okamžitě celé tělo uvolněte; zvláště kolena a boky by se měly vrátit do uvolněného stavu.

(obr. 1-3) + (obr. 1-4) - Tathagáta Vlévá Energii do Temene Hlavy (Ru Lai Guan Ding)
Řiďte se podle vyobrazené pozice. Současně obraťte obě dlaně ven pod úhlem 140° do obou stran tak, aby vnitřní strany zápěstí směřovaly jedna k druhé, vytvářejíce tvar "nálevky." Narovnejte zápěstí a přesuňte je dolů (obr. 1-3).
Když ruce dojdou před hrudník, dlaně jsou otočené k hrudníku ve vzdálenosti asi 10 cm. Pokračujte v pohybu obou rukou dolů až k spodní části břicha (obr. 1-4).
(obr. 1-5) - Stlačte Ruce před Hrudníkem (Shuang Shou Heshi)
Když ruce dosáhnou spodní část břicha, okamžitě je zdvihněte k sobě před hrudník a stlačte je k sobě (heshi) (obr. 1-5). Když dáváte ruce k sobě, prsty a spodní části dlaní tlačí jedny proti druhým s dutou mezerou mezi dlaněmi. Držte lokty vzhůru, aby předloktí vytvářely přímou čáru. (Držte ruce v Lotosové Pozici, kromě toho když dáváte ruce k sobě (heshi) anebo je spojujete (jieyin); to je stejné v následujících cvičeních.)

(obr. 1-6) + (obr. 1-7) + (obr. 1-8) - Ruce Míří na Nebesa a Zemi (Zhang Zhi Qian Kun)
Začněte pozicí heshi. Současně oddělte ruce od sebe na 2-3 cm, a začněte je otáčet. Muži otočí levou ruku (ženy pravou ruku) k hrudi a pravou ruku otočí ven, takže levá ruka je nahoře a pravá ruka je dole. Obě ruce jsou v přímé čáře předloktími (obr. 1-6).
Dále natáhněte levé předloktí šikmo vlevo vzhůru s dlaní obrácenou dolů, až ruka dosáhne úroveň hlavy. Pravá ruka je stále u hrudníku s dlaní obrácenou vzhůru. Když je levá ruka natažená, postupně protáhněte celé tělo, hlavu tlačte vzhůru, a chodidla zatlačte dolů. Protáhněte levou ruku nahoru směrem vlevo vzhůru, zatímco pravá ruka, která je před hrudníkem, se protahuje spolu s ramenem směrem doprava ven (obr. 1-7). Protáhněte se asi po 2-3 vteřiny, a pak celé tělo okamžitě uvolněte. Levou ruku vraťte k hrudníku a do heshi (obr. 1-5).
Pak dlaně opět otočte. Pravá ruka (u žen levá ruka) je nahoře a levá ruka je dole (obr. 1-8).
(obr. 1-9) - Pravá ruka opakuje předcházející pohyby levé ruky; tedy, natáhněte pravé předloktí šikmo vzhůru s dlaní směřující dolů, až se ruka dostane do úrovně hlavy. Levá ruka je stále u hrudníku s dlaní směřující nahoru. Po protažení (obr. 1-9), okamžitě uvolněte celé tělo. Přesuňte ruce před hrudník a dejte je k sobě do heshi (obr. 1-5).

(obr. 1-10) - Zlatá Opice Rozpolcuje Svoje Tělo (Jin Hou Fen Shen)
Začněte z pozice heshi. Oddělte ruce před hrudníkem a natáhněte je do stran, aby vytvořily s rameny přímou čáru. Postupně protáhněte celé tělo. Hlavu tlačte vzhůru, chodidla zatlačte dolů, ruce napněte mocně do stran, a protáhněte se do čtyřech směrů (obr. 1-10) po 2 - 3 vteřiny. Okamžitě uvolněte celé tělo a dejte ruce k sobě v heshi (obr. 1-5).

(obr. 1-11) - Dva Draci se Potápějí do Moře (Shuang Long Xia Hai)
Z polohy heshi oddělte ruce a natáhněte je dopředu dolů ke spodní části. Když jsou obě ruce rovnoběžně a přímé, měly by s nohama svírat úhel asi 30° (obr. 1-11). Protáhněte celé tělo. Tlačte hlavu vzhůru a chodidla zatlačte dolů. Protáhněte se asi po 2-3 vteřiny. Okamžitě uvolněte celé tělo. Vraťte ruce a dejte je k sobě v heshi.


(obr. 1-12) - Bodhisattva Klade Ruce na Lotos (Pu Sa Fu Lian)
Z pozice heshi oddělte obě ruce a natáhněte je šikmo po stranách těla, s úhlem mezi pažemi a nohama asi 30° (obr. 1-12). Postupně protáhněte celé tělo, přičemž konečky prstů protáhněte malou silou dolů. Pak celé tělo okamžitě uvolněte. Přesuňte ruce k hrudníku a dejte je k sobě v heshi.

(obr. 1-13) - Arhat Nese Horu na Svých Zádech (Luo Han Bei Shan)
Začněte s rukama v heshi. Oddělte ruce a natáhněte je dozadu za tělo. Zároveň otočte obě dlaně dozadu. Když ruce procházejí kolem boků, pomalu ohněte zápěstí. Když se ruce dostanou za tělo, úhel mezi zápěstími a tělem je 45° (obr. 1-13). Celé tělo postupně protáhněte. Když ruce dosáhnou správou polohu, tlačte hlavu vzhůru a chodidla zatlačte dolů. Držte tělo vzpřímené, a protáhněte se asi po 2-3 vteřiny. Okamžitě celé tělo uvolněte. Vraťte ruce do heshi.

(obr. 1-14) - Vajra Převrací Horu (Jin Gang Pai Shan)
Začněte rukama spojenými v heshi. Oddělte obě ruce od sebe a zatlačte dlaněmi dopředu. Prsty směřují vzhůru. Ruce držte na úrovni ramen. Když jsou paže natažené, tlačte hlavu vzhůru a zatlačte chodidla dolů. Tělo držte vzpřímené (obr. 1-14). Protáhněte se po 2-3 vteřiny. Okamžitě uvolněte celé tělo. Dejte obě ruce k sobě před hrudníkem a vraťte ruce do heshi.
  

(obr. 1-15) + (obr. 1-16) - Překřižte Ruce před Spodní částí Břicha (Die Kou Xiao Fu)
Začněte spojenými rukama v heshi. Pomalu posouvejte ruce dolů, přičemž dlaně otočte k břichu. Když se ruce dostanou k spodní části břicha, přeložte ruce. U mužů je uvnitř levá ruka, u žen je uvnitř pravá ruka. Dlaň jedné ruky směřuje k vnější straně druhé. Mezi oběma rukama udržujte vzdálenost 3 cm a další 3 cm mezi vnitřní rukou a spodní částí břicha. Ruce jsou obvykle překřížené od 40 do 100 vteřin (obr. 1-15). Cvičení ukončete spojením rukou v pozici jieyin (obr. 1-16).

Fo Zhan Qian Shou Fa (foa džan čjen šou fa).
Kou Jue (ko džue) – "mnemonické rýmy"; zde, verše recitované před vykonáváním cvičení.
Horní patro - vyčnívající část tvrdého patra (přepážky mezi ústní a nosní dutinou) za horními zuby.
Liang Shou Jieyin (ljang šou jye jin).
Mi Le Shen Yao (mi le šen jao).
Ru Lai Guan Ding (ru laj gvan ding).
Shuang Shou Heshi (švang šou heši).
Lotosová pozice - pozice ruky, v které je prostředník vysunutý jemně dovnitř, přičemž zůstává téměř natažený.
Zhang Zhi Qian Kun (žang ži čjen kun).
Jin Hou Fen Shen (džin hou fen šen).
Shuang Long Xia Hai (švang long šija haj).
Pu Sa Fu Lian (pu sa fu lyen).
Luo Han Bei Shan (lua han bej šan).


2. Falun Zhuang Fa

Cvičení Falun pozice ve stoji (Falun Zhuang Fa)

Princip: Toto je druhé z cvičení Falun Gongu. Je to klidné cvičení ve stoji sestávající se ze čtyř kolo-objímajících pohybů. Samotné pozice se opakují, a každou polohu je třeba držet poměrně dlouhou dobu. Začátečníci mohou zpočátku cítit, že jejich paže jsou těžké a bolestivé. Ale po cvičení ucítí, že je jejich celé tělo uvolněné, bez pocitu jakékoliv únavy, která přichází z práce. Jak se zvyšuje opakování a délka cvičení, praktikující mohou cítit Falun otáčející se mezi pažemi. Časté praktikování Falunu Pozice ve Stoji umožní úplné otevření celého těla a zvýši energetický potenciál. Falun Pozice ve Stoji je ucelená kultivační metoda na zvýšení moudrosti, zvýšení úrovní, a zesílení božských sil. Pohyby jsou jednoduché, avšak mnoho může být dosaženo z tohoto cvičení; to, co se cvičí, je všeobsahující. Během cvičení, pohyby vykonávejte přirozeně. Musíte si být vědomí toho, že cvičíte. Netřeste se, i když je přirozené, že se budete mírně pohybovat. Tak jako v ostatních cvičeních Falun Gongu, konec cvičení neznamená konec praktikování, protože Falun se nikdy nepřestane otáčet. Výdrž v každé poloze může být od člověka k člověku různá; čím déle, tím lépe.

Verše
Sheng Hui Zeng Li Rong Xin Qing Ti
(šung hvej ženg lí) (rong šin čing tí)
Si Miao Si Wu Fa Lun Chu Qi
(szz mjao szz vu) (fá lun ču čí )


(obr. 2-1) - Příprava:: Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Stůjte přirozeně, s chodidly v šířce ramen. Mírně pokrčte kolena. Udržujte kolena a boky uvolněné. Bradu stáhněte jemně dozadu. Špička jazyka se dotýká horního patra. Mezi zuby nechejte malou mezeru. Sevřete rty a jemně zavřete oči. Udržujte příjemný výraz tváře. Spojte ruce v jieyin (obr. 2-1).

(obr. 2-2) - Držení kola před hlavou (Tou Qian Bao Lun)
Začněte s rukama v jieyin. Pomalu zdvihněte obě ruce ze spodního břicha, přičemž je oddělujte. Když ruce dosáhly před hlavu, dlaně jsou otočené k tváři na úrovni obočí. Konečky prstů obou rukou míří jeden k druhému ve vzdálenosti 15 cm. Paže tvoří kruh a celé tělo je uvolněné (obr. 2-2).

(obr. 2-3) - Držení kola před břichem (Fu Qian Bao Lun)
Z předcházející pozice ruce postupně spusťte dolů. Držte nezměněnou polohu, až dosáhnou oblast spodní části břicha. Mezi rukama a břichem udržujte vzdálenost asi 10 cm. Lokty držte dopředu, aby podpaží zůstala otevřená. Dlaně míří vzhůru. Prsty obou rukou míří jeden k druhému ve vzdálenosti 10 cm. Paže tvoří kruh. (obr. 2-3).


(obr. 2-4) - Držení kola nad hlavou (Tou Ding Bao Lun)
Z předcházející pozice pomalu zdvihněte ruce, držíce nezměněný kruhový tvar paží. Držte kolo nad hlavou s prsty směřujícími jeden k druhému. Dlaně míří dolů, vzdálenost mezi konečky prstů obou rukou je 20-30 cm. Paže tvoří kruh. Ramena, paže, lokty a zápěstí udržujte uvolněné (obr. 2-4).

(obr. 2-5) - Držení kola po obou stranách hlavy (Liang Ce Bao Lun)
Z předcházející pozice přesuňte ruce pomalu dolů po stranách hlavy. Dlaně udržujte namířené k uším, předloktí svislá, a ramena uvolněná. Nedržte ruce příliš blízko u uší (obr. 2-5).

(obr. 2-6) + (obr. 2-7) - Přeložte ruce před spodní částí břicha (Die Kou Xiao Fu)
Z předcházející pozice pomalu přesuňte ruce dolů do oblasti s podní části břicha. Přeložte ruce (obr. 2-6).
Cvičení ukončete s rukama v poloze jieyin (obr. 2-7).

Jin Gang Pai Shan (džin gang pei šan).
Die Kou Xiao Fu (dje kou šja fu).
Falun Zhuang Fa (falun žuang fa).
Tou Qian Bao Lun (tou čjen bao lun).
Fu Qian Bao Lun (fu čjen bao lun).
Tou Ding Bao Lun (tou ding bao lun).

3. Guantong Liang Ji Fa


Cvičení Pronikání dvěma kosmickými extrémy (Guantong Liang Ji Fa)

PrincipToto cvičení je určené na promíchání a sloučení kosmické energie s energií uvnitř těla. Velké množství energie je vylučováno a přijmuto zvenčí. Ve velmi krátkém době může praktikující vyloučit ze svého těla choroboplodnou a černou qi a nabrat velké množství energie z vesmíru, čímž se umožní aby jeho tělo bylo očištěno a rychle dosáhlo stavu "Čistého Bílého Těla." Během vykonávání pohybů rukou, toto cvičení také umožňuje "otevření temene hlavy," a odblokuje dráhy pod chodidly.

Před prováděním cvičení si představte sebe jako dva obrovské prázdné sudy stojící mezi nebem a zemí, gigantické a neporovnatelně vysoké. Při pohybu rukou vzhůru se qi hrne zevnitř těla přes temeno hlavy ven do vyššího kosmického extrému; při pohybech rukou dolů vychází chodidly do nižšího kosmického extrému. Následujíc pohyby rukou, energie se z obou extrémů vrací zpět dovnitř, a pak je vyslána do opačného směru. Pohyby opakujte střídavě devětkrát. Při devátém pohybu držte levou ruku (ženy pravou ruku) vzhůru a čekejte na příchod druhé ruky. Dále se pohybují obě ruce společně dolů, přinášejíc energii do nižších extrémů, a pak zpět do vyšších extrémů, podél těla. Když ruce vykonaly pohyb vzhůru a dolů devětkrát, energie se přinese nazpět do těla. Otočte Falun v dolní části břicha čtyři krát ve směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu), aby se energie, která je venku, vtočila zpět do těla. Spojte ruce v jieyin, aby jste ukončili cvičení, ne však praktikování.

Verše
Jing Hua Ben Ti Fa Kai Ding Di
(žing hua ben ti) (fa kajh ding dí)
Xin Ci Yi Meng Tong Tian Che Di
(šin tcz jí mung) (tong tian čí dí)


(obr. 3-1) + (obr. 3-2) - Příprava: Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Stůjte přirozeně, s chodidly v šířce ramen. Mírně pokrčte kolena. Udržujte kolena a boky uvolněné. Bradu stáhněte jemně dozadu. Špička jazyka se dotýká horního patra. Mezi zuby nechejte malou mezeru. Sevřete rty a jemně zavřete oči. Udržujte příjemný výraz tváře. Spojte ruce do jieyin (obr. 3-1), a potom je dejte k sobě před hrudník v heshi (obr. 3-2).

(obr. 3-3) + (obr. 3-4) - Jednoruční pohyb (Dan Shou Chong Guan)
Z pozice heshi začněte střídavě jednoruční pohyb. Ruce se pohybují pomalu spolu s energetickým mechanismem zvnějšku těla. Následujíc pohyby rukou, energie uvnitř těla proudí plynule nahoru a dolů. Muži zdvíhají nejprve levou ruku; ženy zdvíhají nejprve pravou ruku (obr. 3-3).
Pomalu zdvihněte ruku, přesuňte ji před tváří a natáhněte ji nad temeno hlavy. Současně pomalu spusťte pravou ruku (ženy levou ruku). Tímto způsobem střídavě pohybujte oběma rukama (obr. 3-4). Dlaně udržujte namířené k tělu ve vzdálenosti 10 cm. Během cvičení udržujte celé tělo uvolněné. Jeden pohyb ruky vzhůru a dolů se počítá jako jeden krát. Opakujte je celkem devětkrát. (obr. 3-5) + (obr. 3-6) - Obojruční pohyb (Shuang Shou Chong Guan)
Při devátém pohybu, levá ruka (u žen pravá ruka) zůstane nahoře a čeká, až zdvihneme druhou ruku. Obě ruce ukazují vzhůru (obr. 3-5).
Dále přesuňte obě ruce současně dolů (obr. 3-6). Dlaně udržujte otočené k tělu ve vzdálenosti 10 cm. Jeden pohyb rukou nahoru a dolů se počítá jako jeden krát. Opakujte devětkrát.

(obr. 3-10) - Otáčení Falunu oběma rukama (Shuang Shou Tui Dong Falun)
Po ukončení obouručních pohybů spusťte obě ruce před tváří a hrudníkem, až dosáhnou spodní části břicha. Nyní otáčejte Falun (obr. 3-7, 3-8 a 3-9) ve spodní části břicha, přičemž u mužů je uvnitř levá ruka a u žen je uvnitř pravá ruka. Udržujte vzdálenost 3 cm mezi oběma rukama a mezi vnitřní rukou a spodní částí břicha. Otočte Falun čtyřikrát ve směru hodinových ručiček (při pohledu zepředu), aby se energie zvnějšku vtočila zpět dovnitř těla. Během otáčení Falunu udržujte pohyby obou rukou v oblasti spodní části břicha.


Spojte ruce (obr. 3-10) (Liang Shou Jieyin)

Liang Ce Bao Lun (ljang tce bao lun).
Guantong Liang Ji Fa (gvangtong ljang dži fa).
Dan Shou Chong Guan (dan šou čong gvan).
Shuang Shou Chong Guan (švang šou čong gvan).
Shuang Shou Tui Dong Falun (švang šou tvej dong falun).

4. Falun Zhou Tian Fa


Cvičení Falun Nebeský oběh (Falun Zhou Tian Fa)

Princip: Toto cvičení umožňuje energii lidského těla obíhat přes rozsáhlé oblasti. Energie přitom neprochází pouze jedním nebo několika meridiány, ale obíhá z celé jinové části těla do celé jangové části, opět znova a znova. Toto cvičení je o mnoho dokonalejší než průměrné metody otvírání meridiánů nebo velkých a malých nebeských oběhů. Toto je cvičení střední úrovně Falun Gongu. Na základě předcházejících třech cvičení, toto je určeno na otevření všech meridiánů v těle (včetně velkého nebeského oběhu), takže meridiány v celém těle se budou postupně spojovat, od shora až dolů. Nejvíce vynikající vlastností tohoto cvičení je použití otáčení Falunu k opravení všech nepřirozených stavů lidského těla, čímž se umožní lidskému tělu - malému vesmíru - návrat do jeho původního stavu, a energie celého těla může obíhat volně a plynule. Po dosažení tohoto stavu dosáhne praktikující velmi vysokou úroveň kultivace Zákona Trojitého Světa. Ti s velmi dobrými vrozenými vlastnostmi mohou začít kultivaci Velké Cesty. V této době bude jejich energetický potenciál a nadpřirozené síly růst velmi prudce. Když praktikujete toto cvičení, pohybujte rukama spolu s energetickým mechanismem. Každý pohyb je neukvapený, pomalý, a plynulý.

Verše
Xuan Fa Zhi Xu Xin Qing Si Yu
(šuej fa džr šju) (šin čing szz ju)
Fan Ben Gui Zhen You You Si Qi
(fan bun guej žen) ( jo jo szz či)
(obr. 4-1) + (obr. 4-2). Příprava: Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Stůjte přirozeně, s chodidly v šířce ramen. Mírně pokrčte kolena. Udržujte kolena a boky uvolněné. Mírně vtáhněte bradu. Špička jazyka se dotýká horního patra. Mezi zuby nechejte malou mezeru. Stiskněte rty a jemně zavřete oči. Udržujte příjemný výraz tváře. Spojte ruce v jieyin (obr. 4-1), potom je dejte k sobě před hrudník v heshi (obr. 4-2).

(obr. 4-3) - Oddělte obě ruce z heshi. Posouvejte je dolů k spodní části břicha, zatímco otáčíte obě dlaně k tělu. Mezi rukama a tělem udržujte vzdálenost asi 10 cm. Když ruce prošly před spodní částí břicha, protáhněte je dále dolů podél vnitřních stran nohou. Současně se ohýbejte v pase a skrčte se do dřepu (obr. 4-3).

(obr. 4-4) - Když jsou konečky prstů těsně u země, udělejte rukama kruh směrem od vnitřní části nohou, okolo vnější části chodidel až k vnějšku paty (obr. 4-4).


(obr. 4-5) - Potom mírně ohněte obě zápěstí a zdvíhejte ruce podél zadní strany nohou (obr. 4-5).

(obr. 4-6) - Narovnávejte páteř, přičemž zdvihejte ruce podél zad (obr. 4-6). Během cvičení nedovolte, aby se ruce dotkly jakékoliv části těla; jinak se energie obou rukou vrátí nazpět do těla .

(obr. 4-7) - Když už ruce není možné zdvihnout výš, udělejte duté pěsti (obr. 4-7), potom předsuňte obě ruce pod podpaždími dopředu.

(obr. 4-8) - Překřižte obě ruce před hrudníkem; (není zvláštní požadavek na to, která paže je nahoře nebo která paže je dole. Závisí to na zvyku. Toto je stejné pro muže i ženy) (obr. 4-8).
(obr. 4-9) - Otevřete duté pěsti a položte ruce nad ramena (při zachovaní mezery). Posouvejte ruce podél vnější (jangové) strany ramen. Když se dostanete k zápěstím, otočte ruce tak, že dlaně budou směřovat jedna k druhé ve vzdálenosti 3-4 cm. Tedy, vnější palec se teď objevil nahoře a vnitřní dole. V tomto okamžiku ruce a ramena vytvářejí "přímou čáru" (obr. 4-9).

(obr. 4-10) - Otáčejte obě dlaně, jakoby držely míč; tedy, vnější ruka se otočí dovnitř a vnitřní ruka se otočí ven. Jak se obě ruce posouvají po vnitřní (jinové) straně předloktí a horních paží, zdvíhejte je vzhůru a přes zadní část hlavy. Ruce zůstanou v překřížené poloze za hlavou (obr. 4-10).

Dále pokračujte v pohybu rukou dolů k páteři (obr. 4-11).

(obr. 4-12) - Oddělte ruce s konečky prstů směřujícími dolů, a spojte je s energií zad. Potom pohybujte rukama rovnoběžně přes temeno hlavy až před hrudník (obr. 4-12). Tímto je nebeský oběh ukončený. Tyto pohyby opakujte devětkrát. Po ukončení cvičení přesuňte obě ruce před hrudník až k spodní části břicha.


Přeložte ruce před spodní částí břicha (die kou xiao fu) (obr. 4-13), a potom spojte obě ruce v jieyin (obr. 4-14).

Liang Shou Jieyin (ljang šou džejin).
Falun Zhou Tian Fa (falun žou tien fa).

5. Shen Tong Jia Chi Fa


Cvičení Zesilování nebeských sil (Shen Tong Jia Chi Fa)

Princip: Cvičení Zesilování Nebeských Sil je klidné kultivační cvičení ve Falun Gongu. Je to víceúčelové cvičení určené k zesílení božských sil ( včetně nadpřirozených schopností) a energetického potenciálu otáčením Falunu s Buddhovskými gesty rukou. Je to cvičení nad středně pokročilou úrovní a původně bylo uchovávané jako tajné cvičení. Abych vyhověl požadavkům žáků se solidní základnou, mimořádně jsem zveřejnil tuto kultivační metodu na spasení těchto předurčených žáků. Toto cvičení vyžaduje sedět se zkříženýma nohama. Dává se přednost úplné lotosové pozici, i když je přijatelná i poloviční lotosová pozice. Během cvičení je proudění qi silné a energetické pole okolo těla je docela velké. Ruce pohybem následují energetický mechanizmus vložený Mistrem. Když začnou pohyby rukou, srdce následuje pohyby myšlenek. Při zesilování nebeských sil udržujte mysl prázdnou, s lehkým soustředěním se na obě dlaně. Ve středu dlaní budete cítit teplo, tíhu, elektřinu, strnulost, jako by jste drželi závaží, atd. Přes to se záměrně neusilujte o žádné z těchto vjemů - nechejte to probíhat přirozeně. Čím déle jsou nohy zkřížené, tím lépe; závisí to na vytrvalosti. Čím déle člověk sedí, tím je cvičení intenzivnější a energie roste rychleji. Během cvičení na nic nemyslete - není žádný záměr mysli - a uvolněte se do stavu klidu. Postupně vstupte do stavu Ding (klidný ale vědomý stav mysli) z dynamického stavu, který vypadá být jako stav klidu, ale není to Ding. Avšak vaše hlavní vědomí si musí být vědomé toho, že cvičíte.

Verše
You Yi Wu Yi Yin Sui Ji Qi
(ju jí vu jí) (jin šuej dží čí)
Si Kong Fei Kong Dong Jing Ru Yi
(szz kong fej kong ) (dong džing žu jí)


(obr. 5-1) - Spojte ruce (Liang Shou Jieyin)
Seďte s nohama zkříženýma v lotosové pozici. Uvolněte celé tělo, ale ne příliš. Pas a krk držte vzpřímeně. Mírně vtáhněte spodní čelist. Špička jazyka se dotýká horního patra. Mezi zuby nechejte mezeru. Sevřete rty. Jemně zavřete oči. Srdce naplňte soucitem. Na tváři je mírumilovný a klidný výraz. Spojte ruce v jieyin u spodního části břicha, a postupně se uvolněte do stavu klidu (obr. 5-1).

(obr. 5-2) + (obr. 5-3) - První pohyb ruky

Když začnou pohyby rukou, srdce následuje pohyb myšlenek. Pohyby by měly následovat energetický mechanizmus vložený Mistrem. Mají být vykonávané neukvapeně, pomalu, a plynule. Pomalu zdvíhejte ruce v poloze jieyin až se dostanou před hlavu. Potom dlaně postupně otočte, aby mířily nahoru. Když jsou dlaně otočené nahoru, ruce také dosáhly nejvyššího bodu (obr. 5-2).

Dále ruce od sebe oddělte, udělejte nad hlavou oblouk, a otáčejte je do stran, až se dostanou před hlavu (obr. 5-3).
Okamžitě potom ruce pomalu spusťte níž. Pokuste se držet lokty uvnitř, s dlaněmi otočenými vzhůru a prsty ukazujícími dopředu (obr. 5-4).

Dále ohněte zápěstí a překřižte je před hrudníkem. U mužů jde levá ruka směrem ven, u žen jde pravá ruka směrem ven (obr. 5-5).

Když paže a ruce vytvořily "přímou čáru," zápěstí vnější ruky se otáčí směrem ven, přičemž dlaň se otáčí směrem vzhůru. Udělejte polokruh, a otočte dlaň tak, aby ukazovala vzhůru s prsty směřujícími dozadu. Ruka použije mírnou sílu. Dlaň ruky, která je uvnitř, se po překřížení před hrudníkem otáčí směrem dolů. Narovnejte paži. Otočte paži a ruku tak, aby dlaň směřovala ven. Ruce a paže dole před tělem by měly svírat s tělem úhel 30° (obr. 5-6).


(obr. 5-7) - Druhý pohyb ruky

Pokračujíc z předcházející pozice (obr. 5-6), levá ruka (vyšší ruka) se pohybuje dovnitř. Během zdvihání pravé ruky se její dlaň otáčí k tělu. Pohyb je stejný jako při prvém pohybu, s tím, že levá a pravá ruka jsou vyměněné. Pozice rukou jsou přesně opačné (obr. 5-7).

(obr. 5-8) - Třetí pohyb ruky

Muži narovnají pravé zápěstí (ženy levé) s dlaní směřující k tělu. Potom, co pravá ruka přechází před hrudník, otočte dlaň směrem dolů a spouštějte ji dolů až k holenní kosti. Držte paži narovnanou. Levé zápěstí u mužů (u žen pravé) se otáčí, přičemž se pohybuje vzhůru a zkříží se s pravou rukou, takže dlaň je otočená k tělu. V stejném okamžiku přesuňte dlaň k levému (ženy pravému) rameni. Když ruka dosáhla svoji pozici, dlaň směřuje vzhůru a prsty ukazují dopředu (obr. 5-8).

(obr. 5-9) - Čtvrtý pohyb ruky

Je to stejný pohyb jako je ukázán nad těmito slovy s vyměněnými polohami rukou. Levá ruka u mužů (u žen pravá) se pohybuje dovnitř, a pravá ruka (u žen levá) po vnějšku. Pohyby pouze vymění levou ruku s pravou. Pozice rukou jsou opačné. (obr. 5-9). Všechny čtyři pohyby rukou se dělají souvisle a bez zastavení.(obr. 5-10) + (obr. 5-11) - Zesilování božských sil kulovitého tvaru

Pokračujíc od čtvrtého pohybu ruky, vyšší ruka se pohybuje po vnitřní straně a nižší ruka se pohybuje po vnější. U mužů, pravá dlaň se postupně otáčí a pohybuje dolů k oblasti hrudníku. Levá ruka u mužů (u žen pravá) se pohybuje vzhůru. Když obě předloktí dosáhla oblast hrudníku a vytvářejí přímou čáru (obr. 5-10), táhněte ruce od sebe směrem do stran (obr. 5-11), přičemž dlaně otáčejte směrem dolů.(obr. 5-12) - Když obě ruce prošly nad vnějškem kolen, držte ruce na úrovni pasu. Předloktí a zápěstí jsou ve stejné úrovni. Uvolněte obě paže (obr. 5-12). Tato pozice je na vtažení vnitřních božských sil do rukou, aby se zesílily. Jsou to božské síly kulovitého tvaru. Při zesilování božských sil, dlaně budete cítit teplé, těžké, a znecitlivěné, jakoby držely závaží. Neusilujte však záměrně o tyto pocity - nechejte to probíhat přirozeně. Čím déle se pozice drží, tím lépe. Držte až se cítíte příliš unavený, aby jste to vydrželi.

(obr. 5-13) - Zesilování nebeských sil sloupovitého tvaru

Následujíc předcházející pozici, pravá ruka (u žen levá) se otáčí tak, že dlaň ukazuje vzhůru, a současně se pohybuje k spodní části břicha. Když ruka dosáhla svoji pozici, dlaň zůstane u spodní části břicha, otočená vzhůru. současně, když se pohybuje pravá ruka, zdvihněte levou ruku (ženy pravou) a současně zároveň ji přesuňte k bradě. S dlaní stále směřující dolů, držte ruku tak vysoko, jako bradu. Předloktí a ruka jsou na stejné úrovni. V této chvíli směřují dlaně proti sobě a zůstávají nehybné (obr. 5-13). Toto je zesilování božských sil sloupovitého tvaru, takových jako "hromová dlaň," atd. Držte tuto pozici, až cítíte, že je nemožné držet ji déle.(obr. 5-14) - Dále vyšší ruka udělá polokruh vepředu a klesne k spodní části břicha. Současně zdvíhejte nižší ruku, až je přímo pod bradou, přičemž otáčejte dlaň směrem dolů (obr. 5-14). Paže je na stejné úrovni jako rameno, s dlaněmi otočenými k sobě. Toto také zesiluje nadpřirozené síly, pouze s opačnou pozicí rukou. Držte pozici, až se paže stanou příliš unavené, aby jste to vydrželi.

(obr. 5-15) - Kultivace v klidu
Z poslední pozice, horní ruka udělá polokruh dolů k spodní části břicha. Spojte ruce v jieyin a začněte kultivaci ve stavu klidu (obr. 5-15). Zůstaňte v stavu Ding (klidný ale vědomý stav mysli); čím déle, tím lépe.

(obr. 5-16) - Zakončující pozice
Dejte ruce k sobě před hrudník v heshi (obr. 5-16). Vystupte ze stavu Ding a ukončete sezení se zkříženýma nohama.

Shen Tong Jia Chi Fa (šen tong džia či fa).
ding – klidný ale vědomý stav mysli.

Žádné komentáře:

Okomentovat