Černava

V Podkrkonoší je hojně užívaný výraz černava pro bouřkové mraky, málokdo tuší, že je taky zapomenutým výrazem pro čarodějku, která je zlá a přináší temno. Další známé a používané rozlišení pro ty, kdo pracují s magií je čaroděj = ten, kdo děla jakési zaklínadla pomocí rytí do země, dalším je kouzelník, tedy ten, co používá triky a člověk s divošským vzhledem je šaman. Angličtina je v popisu přesnější: witch je zlá čarodějnice, illusionist je prostě kouzelník = člověk, pracující s iluzemi a wizard = mág, tedy ten, kdo má velkou osobní sílu. Možná to vše jazykové nepochopení pochází od slova mág, které bylo do češtiny převzato ze staroiránštiny a shrnovalo pod jednu kategorii, kněze, kouzelníka a čaroděje, kteří pracovali z pohledu obecného lidu s tím, co nelze uchopit - s magoi, s magií. 

Všechno to asi započal tzv. ŠAMAN (v aj. shaman, v čínštině - wu), což byl v přírodních kulturách člověk pracující s tím, co je mimo chápání většiny kmene. Komunikuje s jinými světy, vidí věci, které jiní nevidí a to většinou v tzv. transu = změněném stavu vědomí. Dneska si my většinou představujeme, že to bylo pomocí drog a naše pokrytecká morálka esoterně napodobuje tyto stavy za pomocí tzv. obřadů, které jsou však konstrukcí mozku, který si chce normálně šlehnout a společensky to okecává tak, aby to bylo přijatelné. První šamani byly prostými mystiky, kteří se zaměřovali na společnost a na její ochranu a blaho, vyplouvající z toho, že oni sami přestali do společnosti zasahovat svou silou. V našem západním pojetí byly šamanem i tzv. DRUID - keltská obdoba šamana, byl nejvíce spojený s přírodou a Matkou Zemí. Jeho výjimečnost spočívala možná právě v tom, že na rozdíl od ostatních mužů, v sobě jako muž dokázal pochopit ženskou část hmoty a pracovat s ní. Totéž platilo i opačně. Ženy s pochopením své mužské části byly součástí druidských společenstev taktéž. 

Ano magie byla vždy o síle a o tom, jakým směrem ji nasměřujete. Z prvotních stavů vznikly dva směry. Ten jeden pracoval s tzv. modlitbou (prosbou) a prezentoval tak společensky přijatelnou formu, u které se totiž sám nikdo moc nenadře a která ve všech náboženstvích dopadla stejně = je tu vždy nějaký ochotný tzv. kněz, který se za vás pomodlí. Jistě modlit se můžete i vy, ale to "prý" nemá takovou váhu. Je směšné, jak si většina lidstva nechala vnutit představu, že modlitba jejich srdce nestojí za nic, zatímco srdce někoho "kněze, gurua, či jiného vyvoleného" je snad lepší? Dneska už se neví, že KNĚZ (v aj. priest, clergyman, reverent) nebyl jen kazatel v kostele, ale byl to především duchovní vůdce svého lidu. Odsud pochází i slovo kníže. Což označovalo vůdčí osobnost jež v sobě oba principy světa spojovala (muže i ženu) a proto měli v prvních letech soužíti světské a církevní moci slova kněžích větší slovo nežli ta vládců. Protože magie byla pro lidi prostě důležitá a vážily si ji. Knížete volil veškerý lid země. A proto měl kněz přednost před králem. Až pak se této moci lidé začaly bát a dovolily svou osobní moc spoutat těmi, kdo s ní nyní zachází, tak jak zachází.

Druhá cesta tedy nevedla po astrálních stezkách společného až kultovního spojení davu (církve) k modlitbě (k vzývání mocných egregorů), ale cestou rozvíjení osobní síly (energie) a její spolupráce či spíše jejího ovládání (pomocí příkazu). A z této cesty nám zbylo toto:
  • KOUZELNÍK (v aj. illusionist, conjurer) -- jak vidíte sami, kouzelník tedy může být jak ilusionista (ilusionistka) tak i čarodějové používajíc právoplatnou magii. Tuhle polohu magie zničily dnešní pohádky, kde si pod ním představíme vílu s křidélky a s kouzelnou hůlkou, která prská hvězdičky, snad že byly srandisti?
  • ČERNOKNĚŽNÍK (v aj. black wizard) - ten, kdo se zabývá jen škodící formou magie, no ono škodí jakýkoliv zásah do energie, ale tady jde o doslovný obrat od slova kněz. Ten se zabýval energii sestupující shora z nebe, tedy světlem. Tento týpek, pak máva tlapičkami nad mrtvolou a dělá z nich zombie. Černý kněz. Kněz provádějící opačnou magii nežli ten v kostele. 
  • ČARODĚJ( v aj. wizard, sorcerer) - muž zabývající se magii. Jde o může, který čárou dělal děj. Odtud čaroděj. Pracoval s runami nebo kostmi a s vyrytými značkami, které dávaly určitý vjem. Ale není to ani Harry Potter ani Brumbál. Či Gandalf nebo Sauron.
  • ČARODĚJNICE (v aj. witch) - jeho ženský opak, pořád si ji díky vlivu tzv. pohádek, či spíše podprahových příkazů našeptávaných staršími představujeme s těmi tělesnými nesrovnalostmi (bradavice a zchromlé), odtud asi pramení naše pohrdání těmi, kdo mají tělesné nedostatky a posedlost dnešních žen i mužů "kultem těla" neboli snaha o čisté tělo je námi vytěsněná projekce o to být dokonalým a nepřijetím sebe sama takový jací jsme. Jde nám o to být, co nejvíce "čistou" osobou. Nebýt špatným. Jinak skončíte na hranici. Ohnivě dříve, dnes spíše společensky "ukřižováni" morálkou. Od 15 až do 17. století se jen v Evropě upálilo v procesech na čarodějnice cca 7.200.000 žen. Ono tyto představy jsou ze středověku, ale současná společnost se jich drží jako čert kříže... jo a taky měli kočky, havrany a jedli děti...no je vidět, že vývoj šel s námi opravdu nahoru. 
  • MÁG (v aj. magician) - je už určitým stupněm kouzelníka, čaroděje, jde spíše o stupeň vědomí, o to čemu taoisté říkávají wu-wej. Mág je tedy člověk, který koná tím, že ví, ale sám osobně nekoná na rovině hmotně poznatelné reality. Jeho magie spočívá v síle jeho ducha. V jeho osobní energii. V jejím směřování.
Tedy směr vývoje se nám od dob prehistorických příliš nezměnil. Síla má pořád dvě cesty. Buď ji můžete o něco poprosit nebo ji můžete přikazovat. Ti, kdo v ní věří, věří v to, že věci ať už je dělíme na přirozené či nepřirozené = pocházející z přírody anebo od tzv. duchu, bohů neboli astrálních seskupení energie, tak že jak tyto věci, tak že i tuto formu energie, můžeme ovládat.

Obvykle jedinec, jenž čerpá sílu z přírody je kouzelník a lidi, jelikož nepochází z jejich projekcí, z ní mají hlavně v pohádkách, legraci. Kdežto černokněžníků, čarodějů a mágů (dámy prominou, nebudu tu stále uvádět stejně platné ženské ekvivalenty) se bojí, protože ti pracují s energii bohů, duchu = astrálních zbytku našich projekcí. Využívají tedy v magii zbytky vašeho vlastního strachu a bolesti proti vám samotným. Viz. reklama na skoro jakékoliv produkty, které nepotřebujete či politika. V některých kulturách se umění magie a tzv černé magie navzájem vylučují, ale my sami moc dobře víme, že lze provozovat obojí najednou.

Svět je plný síly. Duchové, božstva, živly, voda, déšť, hrom, vítr, blesk, zvířata, rostliny, kameny...to všechno má v sobě sílu. A s pomocí různých metod lze s touto silou manipulovat, shromažďovat ji, řídit ji a využívat. Nasměřovat ji k provedení úkonu. Činu. K tomu však, aby mohl toto čaroděj učinit, aby mohl kontrolovat a přivolávat např. i vesmírné síly, vždy musí vydávat svou vlastní sílu. Síla v přírodních živlech je neutrální a člověk, který ji chce využívat a mít ji pod kontrolou, s ní nemusí vstupovat do tzv. osobního vztahu. Rozsah, v kterém může kouzelník kontrolovat živly, závisí na množství jeho osobní síly. Síla od bohů a duchů není neutrální. Ať je Bůh milostiv všem, kdo si zahrávají...s blbostí lidí, tvrdíce jim, že modlit se mantru vzývající jméno určitého božstva, je neutrálním činem posilujícím světový míra vhodným k relaxaci. Někteří duchové, některé formy energie jsou laskavé a jiné zase zlé, žijeme v dualitě. Navíc vaše energie často přebírá osobnost onoho božstva, ke kterému se modlí. Tento druh moci je velmi obtížně kontrolovat, protože má vlastní vůli. Je-li např. vyvoláváno božstvo, s lehce řečeno, "tvrdošíjnou" povahou, je pro kouzelníka těžké jej vůbec přimět, aby přišlo, ale ještě těžší jej přimět, aby zase naopak odešlo! Třeba, když si několik desítek osob na tzv. kurzu "tantry" pohraje s energii kundaliny a přivolá energii bohyně Kálí nebo Durgy, tak jo fajn, sexualita má taky zelenou, ale zároveň s tím dojde k posílení všech hněvivých prvků osobnosti tak, že se jinak normální člověk po návratu z kurzu rozvede, zahodí rodinu, vztahy a žije nyní silou své "svobodné", hahaha, pardon osobnosti... Je skoro úsměvné, kolik je v současnosti takových to, promiňte, postižených idiotů.

Je několik možností, kterými může kouzelník dostat od duchů sílu. Jednak mohou se sami napojit na božstvo a čerpat sílu přímo z něj, aby zvýšili tu svou. To je nejbezpečnější forma práce s magii, jelikož ji vždy můžete sami ukončit. Tedy pokud se nestanete esoterními zoufalci a nestanete se na magii závislými. A tahle závislost je horší než rakovina. Na rakovinu totiž jenom umřete. Na energetickou závislost ne. Tu si sebou tiše přenášíte z jedné inkarnace do druhé.

Ta další možnost práce s duchy je evokační magie neboli to, co jsem už zmínil např. s kurzy..., kdy se božstvo přivolává, aby se onen jev objevil a pomohl, většinou ob-jev-it, to, co sice všichni ví (že jsou sexuální bytosti), ale nikdo si to sám nepřizná. Všichni pak čumí doprostřed kruhu v místnosti nebo na louce sami na sebe jako na "zjevení" a duch většinou musí přijít i kdyby nechtěl, takovou sílu má totiž soustředěná lidská pozornost a pak to všem zúčastněným vrátí tím, jak jsem již popsal výše.

Tohle je průser v tom, že člověk toto provádějící, nemá energii příchozího egregora (ducha) pevně v rukou a naopak mu předává svou sílu. Jde spíše o hypnotický stav, kterým je onen "vůdce" či "guru" posednutý. Na rozdíl od podobných ezopiček (♂ + ♀) se může kouzelník této energie vhodně zvoleným zaříkáním zbavit. Takže objevit, pomoci vyřešit a jít zase na kutě.

A poslední možnost, to se sám kouzelník rozhodně nabídnout sám sebe jako medium, aby v něm duch mohl manifestovat svou sílu. osobní síla kouzelníka se spojí se silou ducha nebo božstva a vytvoří jedinou sílu. Má to malou nevýhodu. Pokud není síla kouzelníka tak velká jako božstva, mnohdy nemůže dostat sám sebe z kontroly cizího egregora a tak trochu se role vymění.

No dalo by se ještě spekulovat na téma kouzelnické pomůcky či amulety >>> proboha nesahejte nikdy v chrámech nebo kostelech či tzv. svatých místech na nic uměle opracovaného, především kovového. Některé předměty jsou totiž obsazené egregory různého stupně, kteří si velmi dobře smlsnou na každém tzv. "poutníkovi". Zažil jsem několik "prozření", kdy jinak soudný člověk zahodil vše, co měl, aby uskutečnil cestu "poznání" svého života aniž by vlastně tušil, že jen zrezonoval s energii energetického pole, které jej aktivovalo a přitahuje jej k sobě. A to i přes kontinent. Jo jistě a přivezete si suvenýr. Až dorazíte zpátky, budete mít oči navrch hlavy a budete všechny kolem přesvědčovat, ať příště jedou pro osvícení s vámi. Zase. Kdybyste totiž osvícení skutečně byly, už ho nepotřebujete hledat znovu a už vůbec pro to nebudete shánět jiné "duše". Osvícení je jen stav bytí - rozžehnutí světla sám v sobě a magie je k němu jednou z cest. Cest, po níž jdeme každý sám k sobě. A magie nás směřuje k tomu hledat Boha tam, kde bychom ho podle všech nauk hledat ani neměli. V sobě. Ve svém srdci.

A víte, až tam jednou dojdete, víte, jak poznáte skutečného Boha? Tak, že ten po vás nikdy nic nechtěl, nechce a chtít ani nebude ☺. Díky za tvou moudrost a lásku ♥ babi. A za to, žes mě učila, že pravá odvaha nespočívá v tom život vzít, ale zachovat jej. Ale to zase někdy jindy. ☼ MZZ

*******************
autor obrázku: "巫-seal" by Richard Sears - see below. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E5%B7%AB-seal.svg#/media/File:%E5%B7%AB-seal.svg