JAK CHUTNÁ ŠTĚSTÍ

Podívejte se kolem sebe a zkuste najít alespoň jednoho jediného člověka , který je opravdu šťastný - nemá z ni čeho obavy, neví, co je to nejistota, úzkost, stres, starosti. Mě li byste št ěstí, kdybyste našli jednoho ve stu tisících. To by vás m ělo dovést až k podezř ení, že s tím naším naprogramováním a s t ěmi p řesv ěd čeními nebude něco v po řádku. Ale vy jste rovně ž byli naprogramováni nepochybovat a nezpochyb ňovat, nýbrž d ůvěř ovat všem t ěm předpoklad ům, které do vás vložila vaše kultura, tradice, spole čnost a náboženství. A nejste-li š ťastni, dáváte to za vinu sob ě (to vás také nauč ili), a ne vašemu naprogramování nebo p řejatým představám a p řesvě d čením. Nejhorší na tom všem je, že lidé jsou pově tšin ou už tak zmanipulováni, že si ani neuv ědomují, že nejsou š ťastní - jako člověk, který má sen a nemá ani tušení o tom, že sní.

Jaká mylná p řesv ěd čení nám uzavírají cestu ke št ěstí? Která to jsou? Zde je příklad . Člově k nemů že být š ťastný bez věcí, ke kterým p řilnul a které pro n ěho mají velkou cenu. Omyl. Ve vašem život není jediného okamžiku, kdy byste neměli všechno, co ke št ěstí pot řebujete. Chvíli o tom př emýšlejte. Nejste š ťastni proto, že svou pozornost soust řeď ujete na to, co nemáte, místo na to, co máte v přítomném okamžiku.

Když se lidé tolik snaží být š ťastni, pro č se nepokusí odhalit a poznat svá mylná př esv ěd čeni? Zaprvé, protože je nikdy nenapadne se na n ě dívat jako na ně co mylného, nebo dokonce ani jako na p řesv ěd čení. Vnímají je jako fakta a skutečnost, tak důkladně byli naprogramováni. Zadruhé, protože se bojí př ijít o ten jediný sv ět, který znají: svě t tužeb, lp ění, obav, sociálních tlak ů, napětí, ambicí, starostí, viny, s ob časnými záblesky pot ěšení, út ěchy a vzrušení, které tyto v ěci p řinášejí. P ředstavte si n ěkoho, kdo se bojí př ijít o svůj zlý sen, protože to je konec konců jediný svě t, který zná. A právě tak je to s vámi a s ostatními lidmi.

Co je tedy št ěstí? Jen velmi málo lidí to ví a nemohou vám o tom nic ř íct, protože št ěstí nelze popsat. Umě li byste popsat sv ětlo lidem, kteř í celý svů j život sedě li ve tmě ? Um ěli byste popsat skute čnost n ěkomu, kdo sní? Poznejte svou m ůru a ony se ztratí; pak se probudíte do skute čnosti. Poznejte svá mylná p řesvě d čení a ona se vás pustí; a pak teprve poznáte, jak chutná št ěstí.

MZZ podle knihy Anthony de Mella - Cesty k lásce