ZAKLÍNADLO boha ohně

GIBILE
GIRRE, GIRRE
GIBIL GASHRU UMANA YANDURU
TUSHTE YESH SHIR ILLANI U MA YALKI!
GISHBAR IA ZI IA
IA ZI DINGIR GIRRA KANPA!GISHBAR BA GIBBIL BA GIRRA ZI AGA KANPA!
KAKKAMMANUNU!