Modlitba - Kamea pro ochranu plodu v lůně
CMRKD TPTPJH 'nad štítem', 'nad vojskem', 'nebesa', 'chlapec', 'les'.

Budiž Tvou vůlí náš Bože a Bože našich otců AHVH, milosrdný léčiteli, abys chránil plod lůna N. dcery N. před vešekrými úklady šedin, lilin, seirim, ruchin, bišin, aby nebyli schopni ublížit plodu jejího lůna od nyní až na věky. Silou Svých svatých Jmen a mocí Své ruky udeř. Ukryj ho ve skrytu Svých křídel před vším špatným, neboť Ty jsi strážcem Svých zbožných a těch, co v Tebe doufají. Budiž požehnán Strážce Jisraele.

[Tato kamea, je-li napsána] na pergamenu, je účinná proti slehnutí nebo pro ty [ženy], jejichž děti [dříve] umírali. (Viz také písmeno Vav, odstavec 138)

Boží Jméno CMRKD ta samá kniha (str. 476) vykládá následovně:

CMRKD se nazývá okřídleným Jménem. Jeho tajemství je známo těm, co znají milost, neboť toto [Jméno] je v Ima ilaa a odvozuje se z koncových písmen prvních pěti veršů [knihy] Berešit až po [slova] 'den jeden'.

Koncová slova prvních pěti veršů první knihy Mojžíšovi jsou následující: הארץ - '[...nebesa a ] zemi'
המים - '[...nad tváří] vod'
אור - '[...a bylo] světlo'
החשך - '[...od] temnoty'
אחד - '[...den] jeden'

To je i důvod, proč jsou v tomto Božím Jménu ponechána písmena v koncových podobách i u prostřed slova, což by jinak možné nebylo. V posledním úryvku se píše, že toto Jméno odpovídá Ima ilaa. Jedná se o horní část parcufu Ima. Parcuf Ima obecně odpovídá sefiře Bina. Tato sefira či parcuf představuje v sefirotickém světě Matku, která s Otcem (Aba - sefira Chochma) plodí své potomky, totiž sedm spodních sefirot. Z tohoto důvodu Jméno CMRKD, které odkazuje k této 'horní Matce', figuruje i v kamea pro ochranu plodu.

Druhé Jméno - TPTPJH má mnohé využití. To, kvůli němuž je užito zde, popisuje kniha Šoršej ha-šemot na str. 276 následovně:

TPTPJH - toto svaté Jméno se nazývá Jménem myšlenky. Jeho pramenem jsou koncová písmena [věrše] (2.M. 23,20): "Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo". Koncová písmena [tohoto verše] mají číselnou hodnotu 193, což je i počet tohoto Jména. Když se vyslovuje, říká se spolu s ním צוה פחד - 'ustanov strach', על מגן - 'nad štítem', על צבא - 'nad vojskem'1, neboť všechny tyto výrazy mají číselnou hodnotu 193. Tuto hodnotu má i Jméno כוזוrozepsané následovně: כף ואו זין ואו. V jednom rukopisu jsem viděl, že toto [Jméno] odpovídá Malchut.

TPTPJH tedy zajišťuje těhotné ochranu před všemi nepříznivými vlivy.

Dalším Jménem, které se v kamea vyskytuje je Jméno CDNLBŠ (צדנלבש) - najdete ho vpravo dole zapsané znaky jedné z tajných alefbet. Toto Jméno je sestaveno z počátečních písmen šesti druhů [vzácných věcí], které nechal Jaakov poslat Josefovi do Egypta (1.M. 43,11): צרי - balzám, דבש - med, נכאת - vosk, לט - ladanum, בטנים - pistácie, שקדים - mandle. Jméno QHSMGTh (קהסמגת), které se vyskytuje uprostřed pečeti, vznikne tak, že písmena Jména CDNLBŠ (צדנלבש) nahradíme písmeny, která po nich v alefbetě následují.

Zbývá se zmínit o tvaru pečetě. Dle mého názoru vznikl spojením dvou vyobrazení rukou. Ruka se na amuletech vyskytuje poměrně často. Většinou představuje ruku Boží, která má chránit či jinak působit v souladu s Božími Jmény dané kamea. Lze však namítnout, že počet obloučků (prstů) na pečeti je 15, takže původ tvaru této kamea může být i zcela jiný.

Poznámky:

1Na str. 277 knihy Šoršej ha-šemot je Ariho jménem vysvětleno, že výraz 'nad štítem' znamená 'budeš mi štítem', 'nad vojskem' znamená 'budeš mi vojskem' a 'ustanov strach' - v srdcích všech 'cizinců'.

Zdroj: rabi Moše Zakuto, Šoršej ha-šemot, Jerušalaim 5759 (1999), str. 480

Napsal a přeložil: Armon